Едукација за одржлив развој и енергетската ефикасност,
Остварувајќи ја нашата мисија придонесуваме за транспарентност и ЕУ интеграција view more
Унапредување на образованието за одржлив развој
и животна средина
Поддржан евроинтеграциски процес
и зајакната регионална соработка
view more

 Ублажување и прилагодување на климатски промени

Адресирајќи ја потребата за одржливо искористување на ресурсите во природата, се вклучуваме во проекти што придонесуваат со решенија за намалување на СО2 емисиите, преку оптимизација во искористувањето на енергенсите и унапредување на системите за управувањето со енергија, како кај индустријата, така и во јавниот сектор, со што дополнително го зајакнуваме општеството во неговите напори за дефинирање и остварување на Целите за одржлив развој на национално ниво.

Eдукација за одржлив развој и енергетската ефикасност

Промовирајки современи еколошки практики што нудат решенија за постигнување на одржлив урбан и рурален развој
0
Соларни панели
0
Квалитет на вода
0
Ветерници
0
Рециклирање

Мисија

Мисија на Здружението Центар за ресурси во животната средина (РЕЦ) – Северна Македонија Скопје е остварување на одржлив развој преку рационално управување со ресурси во животната средина. Граѓанска организација работејќи согласно принципите на одржливост, става акцент на социјалните, економските и аспектите од животната средина, и се фокусира на долгорочни решенија што се засноваат на холистички пристап и редовно вклучување на различни заинтересирани страни и широката јавноста во процесите за унапредување на животната средина и нејзините ресурси.

Повеќе

Новости