За нас

МИСИЈА 

Мисија на Здружението Центар за ресурси во животната средина (РЕЦ) – Северна Македонија Скопје е остварување на одржлив развој преку рационално управување со ресурси во животната средина. Граѓанска организација работејќи согласно принципите на одржливост, става акцент на социјалните, економските и аспектите од животната средина, и се фокусира на долгорочни решенија што се засноваат на холистички пристап и редовно вклучување на различни заинтересирани страни и широката јавноста во процесите за унапредување на животната средина и нејзините ресурси.

Остварувајќи ја нашата мисија придонесуваме за транспарентност и ЕУ интеграција при адресирањето на проблемите во животната средина, по пат на едукација за одржлив развој и енергетската ефикасност, промовирајќи: (1) современи еколошки практики што нудат решенија за постигнување на одржлив урбан и рурален развој, (2) ублажување и прилагодување на климатски промени и (3) енергетски одржливо општество, што се потпира на одржливи технологии.

Адресирајќи ја потребата за одржливо искористување на ресурсите во природата, се вклучуваме во проекти што придонесуваат со решенија за намалување на СО2 емисиите, преку оптимизација во искористувањето на енергенсите и унапредување на системите за управувањето со енергија, како кај индустријата, така и во јавниот сектор, со што дополнително го зајакнуваме општеството во неговите напори за дефинирање и остварување на Целите за одржлив развој на национално ниво.

Don’t give up the time! Purchase our theme now!

Everything you need to build an excellent website

The Eco-Energy Difference

How do our customers define the Eco-Energy difference? We have become a preferred partner to leading biofuel refiners, major oil companies, blenders, retailers, and other commodity companies.

Customer Service:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Distribution Footprint:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Size and Scale:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Market Intelligence:

dolor sit amet, consectetur adipisicingnim ad minim

Don’t give up the time! Purchase now our theme!