Monthly Archives: декември 2023

Подигнување на јавната свест за потребата од паметно управување со отпадот „Заедно во акција за селектирање, реупотреба, рециклирање и компостирање“

Подигнување на јавната свест за потребата од паметно управување со отпадот „Заедно во акција за селектирање, реупотреба, рециклирање и компостирање“

Здружението ,,Центар за ресурси во животната средина РЕЦ” преку проектот Подигнување на јавната свест за потребата...

Read more