МИСИЈА

Мисија на Здружението Центар за ресурси во животната средина (РЕЦ) – Северна Македонија Скопје е остварување на одржлив развој преку рационално управување со ресурси во животната средина. Граѓанска организација работејќи согласно принципите на одржливост, става акцент на социјалните, економските и аспектите од животната средина, и се фокусира на долгорочни решенија што се засноваат на холистички пристап и редовно вклучување на различни заинтересирани страни и широката јавноста во процесите за унапредување на животната средина и нејзините ресурси.

Остварувајќи ја нашата мисија придонесуваме за транспарентност и ЕУ интеграција при адресирањето на проблемите во животната средина, по пат на едукација за одржлив развој и енергетската ефикасност, промовирајќи: (1) современи еколошки практики што нудат решенија за постигнување на одржлив урбан и рурален развој, (2) ублажување и прилагодување на климатски промени и (3) енергетски одржливо општество, што се потпира на одржливи технологии.

Адресирајќи ја потребата за одржливо искористување на ресурсите во природата, се вклучуваме во проекти што придонесуваат со решенија за намалување на СО2 емисиите, преку оптимизација во искористувањето на енергенсите и унапредување на системите за управувањето со енергија, како кај индустријата, така и во јавниот сектор, со што дополнително го зајакнуваме општеството во неговите напори за дефинирање и остварување на Целите за одржлив развој на национално ниво.

tekst